【java内存模型学习之路】java内存区域与内存溢出异常

节选自《深入理解java虚拟机》第二章 java内存区域与内存溢出异常

对象的创建与内存分配

paste image

-------------本文结束感谢您的阅读😜-------------
0%